Fondplacerarna, 12 månader

1495,00 kr

Nyhetsbrevet som håller dig uppdaterad på fondmarknaden
Enkelt, effektivt & smart
Oavsett vilken plattform du använder dig av!

Allmänna villkor, Fondplacerarna – 202302

1. Allmänt

Välkommen till Fondplacerarna i Sverige AB (”Fondplacerarna”). Följande villkor tillämpas mellan Fondplacerarna och användare (”Kund” eller ”Kunden”) för nedan beskriven tjänst enligt erbjudande till Kund (”Avtalet”).

2. Tjänsten

Kunden får regelbundet per e-post nyheter, tips och annan information om placering och handel med fonder, (”Tjänsten”). Tjänsten kan även utövas genom att kunden loggar in på Fondplacerarnas webbplats, www.fondplacerarna.se (”Webbplatsen”). Vid användning kan särskilda villkor tillkomma som Kunden behöver acceptera för Webbplatsen. Tjänsten är inte individuellt utformad för Kunden.

Tjänstens användande förutsätter att Kunden har grundläggande kunskaper om fonder och sparande samt att kunden är införstådd med och ansvarar för sina val oberoende av Tjänsten. Därutöver förutsätts att Kunden är medveten om att fonder och andra placeringar kan öka och minska i värde samt att historisk utveckling och avkastning för en placering, aktie, fond eller annat finansiellt instrument inte är någon garanti för framtida utveckling eller avkastning. Tjänsten ersätter inte och utgör inte någon form av finansiell rådgivning, förvaltningstjänst eller liknande.
Tjänsten kan och får enbart tecknas och nyttjas av fysisk person för privat icke-kommersiellt ändamål.

3. Pris och avtalstid

Priset för Tjänsten är 1 495 kr inkl. moms per Avtalsperiod. Avtalet gäller från och med den dag Avtalet ingicks till och med sista dagen i den månad som infaller om ett år (”Avtalsperiod”). Sägs inte Avtalet upp senast dagen före Avtalsperiods utgång förlängs Avtalet med en ny Avtalsperiod från och med innevarande Avtalsperiods sista dag. Exempelvis om Kund ingår Avtalet den 4 januari ett visst år gäller Avtalet till och med den sista januari året efter, om uppsägning då inte sker senast per 30 januari förlängs Avtalet en Avtalsperiod – till och med sista januari året därefter o.s.v.

En påminnelse skickas till Kundens e-post senast en månad före Avtalsperiods utgångs sista dag om att uppsägning enligt Avtalet måste ske om inte Avtalet ska förlängas med ny Avtalsperiod. Kund har rätt att avsluta Tjänsten i förväg, vilket ej påverkar skyldigheten att betala för Tjänsten intill utgången av Avtalsperiod.

4. Ångerrätt

Kund har möjlighet att ångra Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Avtalet ingicks (”Ångerrätt”). Ångerrätten utövas genom att Kunden lämnar meddelande härom till Fondplacerarna.

5. Kommunikation

Tjänsten tillhandahålls per e-post och sms och Kunden ansvarar för att uppgivet e-postkonto och mobiltelefonnummer är personligt knutet till Kunden. Vid ändring av uppgivna kontaktuppgifter såsom namn, postadress, e-post och mobiltelefonnummer åligger det Kunden att genast anmäla ändring till Fondplacerarna. Fondplacerarnas kontaktuppgifter anges nedan och kan komma att uppdateras på Webbplatsen. Det åligger Kunden att använda vid var tid angivna kontaktuppgifter på Webbplatsen.

6. Betalning

Priset för Tjänsten betalas inom 30 dagar från Avtalsperiod första dag mot faktura. Faktura skickas normalt till Kundens uppgivna e-post alternativt till Kundens uppgivna adress.

Vid delbetalning utgår fakturerings avgift på 15 kr per faktura oavsett faktureringsmetod.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt vid påminnelse tillkommer lagstadgad påminnelseavgift, f.n. 60 kr per påminnelse. Vid försenad betalning har Fondplacerarna rätt att stänga av Tjänsten för Kunden intill dess att betalning sker.

7. Överlåtelse

Tjänsten för Kunden är personlig och Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet på annan, vare sig helt eller delvis. Fondplacerarna har rätt att överlåta Avtalet helt eller delvis till annan på för Kunden oförändrade villkor, inkluderat rätten att motta betalning för Tjänsten.

8. Immateriella rättigheter och tjänstens användning

All information (exempelvis text, bild, illustrationer, figurer) som tillhandahålls Kund inom ramen för Tjänsten utgör Fondplacerarnas exklusiva egendom och får inte kopieras, spridas eller utnyttjas på något annat sätt av Kunden utanför ändamålet med Tjänsten. Kunden ges enbart en icke-exklusiv rätt att för eget bruk nyttja Tjänsten för avtalat ändamål.

9. Tjänstens funktionalitet

Kunden ansvarar för att denne på uppgiven e-post och mobiltelefonnummer kan ta emot Tjänsten och på egen bekostnad har tillgång till den eller de enheter och programvara som krävs för att kunna läsa e-post/sms och tillgång till internetuppkoppling. För detta har inte Fondplacerarna något ansvar. Skulle avbrott, fel eller brist, som av Fondplacerarna inte avhjälpts inom en månad, i Tjänsten föreligga som beror på Fondplacerarna har Kunden enbart rätt att få Avtalet förlängt utan kostnad under motsvarande tid på så sätt att Avtalsperiod förskjuts i motsvarande mån.

10. Reklamation och preskription

Kunden har en skyldighet att påtala avbrott, fel, brist eller krav i anledning av Tjänsten till Fondplacerarna inom två månader från det att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt avbrott, fel, brist eller de omständigheter som Kunden anser grundar krav med koppling till kravet (”Reklamation”). Kunden förlorar all rätt till kompensation eller annan påföljd mot Fondplacerarna om Reklamation inte sker inom angiven tid. Reklamerar inte Kunden inom sex månader från Avtalsperiods utgång som Reklamationen hänför sig till förlorar Kunden all rätt till kompensation eller annan påföljd mot Fondplacerarna (preskription).

11. Ansvarsbegränsning

Fondplacerarna ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust för Kund eller tredje man på grund av Tjänsten. Fondplacerarna ansvarar inte heller för information av något slag, länkar eller liknande som tillhandahålls i Tjänsten och som kommer från eller hör till tredje man.

Kunden använder Tjänsten på egen risk och Tjänsten är inte avsedd att ersätta rådgivning eller ligga till grund för Kundens val och placeringar bland fonder. Tjänsten utgör ingen förvaltningstjänst, investeringsrådgivning eller annan form av personlig rådgivning avseende handel eller val av finansiellt instrument.

Fondplacerarna är alltid fria från varje form av ansvar som har sin grund i omständighet utanför Fondplacerarnas kontroll, såsom, men ej begränsat till avbrott i tele- och/eller datakommunikation, ny lagstiftning, myndighets beslut eller åtgärder, krig, brand, terroristdåd och strejk.

12. Dataskydd och användning av kundens uppgifter

Kunden samtycker till att Fondplacerarna behandlar personuppgifter om Kunden i syfte att fullgöra Avtalet. Kunden har rätt att få ut sammanställning över Kunds personuppgifter hos Fondplacerarna kostnadsfritt och även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt rätt att få personuppgifter överförda digitalt (s.k. dataportabilitet). Kunden kan kontakta Fondplacerarna genom nedan angivna kontaktuppgifter rörande dataskydd. Kunden har vidare rätt att begära begränsning i behandlingen av personuppgifterna och i förekommande fall radering.

Kunden samtycker till att Fondplacerarna, något bolag som ingår i koncern som Fondplacerarna tillhör, eller någon samarbetspartner till Fondplacerarna använder av Kunden lämnade uppgifter för marknadsföringsändamål, exempelvis genom e-postutskick.

13. Ändringar av avtalet

Fondplacerarna har vid var tid rätt att ändra Avtalet, priset för Tjänsten inkluderat, genom meddelande därom per e-post till Kunden. Ändringar av Avtalet träder inte i kraft förrän vid ny Avtalsperiod varvid Kund enligt Avtalets regler om uppsägning har möjlighet att säga upp Avtalet intill Avtalsperiods utgång. Utökas eller ändras Tjänsten tillämpas Avtalet.

14. Tvistelösning och klagomålshantering

Skulle oenighet uppstå mellan Kund och Fondplacerarna som inte kan lösas mellan parterna inom ramen för ordinarie klagomålshantering (meddelande och samtal direkt med Fondplacerarna) ska sådan tvist avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt, förutom lagvalsregler. Kund har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.