Integritetspolicy

Med “personuppgifter” avses i denna policy för skydd och hantering av personuppgifter den information som kan användas för att identifiera dig, till exempel namn, födelsedatum, e-postadress, postadress och telefonnummer. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom bolagsgruppen, med vilka avtal finns om att behandla uppgifterna i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter. Personuppgifterna kan även förmedlas till tredje part som bedriver verksamhet för vår räkning. Uppgifterna kommer då bearbetas vidare för de ändamål som de ursprungligen samlades in till. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OCH HUR LÄNGE LAGRAS DESSA?

Vid intresseanmälan, eller vid telefonkontakt med oss, uppger du dina personuppgifter. I samband med detta godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i högst 12 månader i vår verksamhet för att kunna fullfölja avtalet med dig. Dessutom samlar vi in vissa personuppgifter (namn och telefonnummer) från externa källor, genom inköp av kvalitetssäkrade adressregister. Dessa personuppgifter sparas tills vi har fått telefonkontakt med dig, dock högst i 3 månader.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att skapa och hantera din personliga Inloggning på Fondplacerarna
  • För att bearbeta dina beställningar av våra tjänster
  • För att skicka dig sms för att bekräfta avtal/tjänst/annat
  • För att kontakta dig vid eventuella ändringar av tjänsten/kostnaden
  • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
  • För att i vissa fall kunna utföra kreditkontroller, t ex vid obetalda skulder
  • För att bekräfta att du innehar minimiåldern för att genomföra köp av tjänsten
  • För att genomföra enkäter
  • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Notera dock att dina uppgifter kan komma att fortsätta att behandlas i den mån Fondplacerarna har en laglig grund att behandla dina personuppgifter, t.ex. om det är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig eller annan rättslig förpliktelse, t.ex. bokföringslagen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kundtjanst@fondplacerarna.se

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att säkra köp/information skickas/krypteras data. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av obehöriga.