Pension

Definitionen på pension kan sägas vara en utfästelse om en framtida förmån. Sättet att garantera, eller säkra denna utfästelse varierar mellan länderna och har i Sverige växlat under tid beroende på hur stor utfästelsen är.

Den allmänna pensionen

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Försäkringskassan. Den allmänna ålderspensionen består av tilläggspension/inkomstpension, premiepension, garantipension. De som inte har intjänat någon pension i Sverige, kan få äldreförsörjningsstöd.

Vår pensions historia

För drygt 400 år sedan började staten betala ut de första pensionerna till krigsinvalider. Under 17 och 1800 talen började olika yrkesgrupper organisera egna pensionskassor, framförallt statligt anställda. År 1913 infördes allmän pension i Sverige. Pensionen var behovsprövad och de som kunde ansöka var invalider och medborgare över 67 år. Pensionen var inte så hög att man kunde leva på den och inte heller vad det så många som uppnådde denna ålder. 1948 blev pensionen en rättighet för alla medborgare. Behovsprövningen togs bort och nivån höjdes så man till nöds kunde leva på den. Kostnaderna för samhället var betydande. Till en del täcktes de av skatter i form av en särskild folkpensionsavgift, vilken före 1947 var lägst 6 kr och högst 20 kr. Varken dessa medel eller avkastningen från en särskild folkpensionsfond räckte, utan både stat och kommun fick bidra med avsevärda skattebelopp.

ATP-Den allmänna tjänstepensionen

Den allmänna tilläggspensionen (ATP) infördes efter en rådgivande folkomröstning 1957 som togs i Riksdagen 1959 och infördes 1960. Den allmänna tjänstepensioneringen grundade sig på den statligt taxerade inkomsten under vissa år. Tilläggspensionen finansierades med avgifter och utan egentligt statligt stöd. Dessa avgifter erlades av arbetsgivaren och samlades i den allmänna pensionsfonden.

Nuförtiden

I början på 90-talet insåg man att ATP- systemet skulle haverera. Antalet pensionärer blev allt fler och de yrkesarbetande färre och medellivslängden ökade. Man beslöt att bilda Pensionsgruppen. Den skulle bestå av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Målsättningen var att utarbeta ett stabilt pensionssystem, som inte hade ATP-systemets svagheter. 1994 var pensionsgruppen klar och ett principbeslut togs i Riksdagen, år 1999 togs det slutgiltiga beslutet. Den socialdemokratiske socialministern Ingela Tahlén stod i Riksdagen och sa -”Nu har vi fått ett stabilt pensionssystem. Det är som en Nickedocka, så fort det ramlar så reser det sig igen”. Vad hon syftade på, var att då pengarna inte räcker till att betala pensionerna, så sänks pensionerna så att pengarna räcker. Det var det som hände 2009 och 2010, då pensionerna sänktes med 7,3%.

Tjänstepensionen idag

Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare betalar inte in någon tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Din totala pension består av flera olika delar. De flesta som arbetar har förutom allmän pension dessutom en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen är en viktig del av pensionen och kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms mellan arbetsgivare och fackförbund (kollektivavtal) eller direkt med dig som anställd.

Kollektivavtal på arbetsplatsen – då har du tjänstepension

Har du kollektivavtal på din arbetsplats kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar.

Du som saknar tjänstepension

Är du egen företagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Ett bra riktmärke är att spara 4,5 procent av din månadslön upp till 38 438 kronor (2017). Tjänar du mer än så behöver du också spara mer.

Läs mer om din pension:
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/allman-pension

Läs mer om tjänstepension:
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/tjanstepension/det-har-ar-tjanstepension