Pensionsfakta

Antal pensionärer med allmän pension

2,2 miljoner personer (dec 2016)

Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

5,7 miljoner personer (intjänandeåret 2015)

Genomsnittlig allmän pension före skatt

11 791 kronor per månad (2016)

Genomsnittlig total pension före skatt

17 423 kronor per månad (2016)

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering

+ 1,0 procent (2018)

Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt

+ 380 kronor per månad (2018)

Beräknad utträdesålder från arbetslivet

63,9 år (viktat medelålder 2016)

Medelpensioneringsålder

64,5 år (viktat medelålder 2016)

Total pension som andel av slutlön i genomsnitt, kompensationsgrad

50-55 procent (2016)

Tillgångar inkomstpensionssystemet

9 058 miljarder kronor (2016)

Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6

1 321 miljarder kronor (2016)

Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen

5 792 772 sparare (2016)

Marknadsvärde för fondrörelsen

859,9 miljarder kronor (under 2016)

Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen

10,9 procent  (år 2016)

Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet

844 fonder (dec  2017)

Antal nya premiepensionsbeslut

114 235 beslut (2016)

Antal nya sparare i premiepensionssystemet

198 731 personer (2016)

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension

697 900 personer (2016)

Antal pensionärer med bostadstillägg

291 364 personer (2016)

Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd

22 348 personer (2016)

Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt

68 procent (dec 2016)

Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner

10 367 personer (2016)

Antal orange kuvert med årsbesked

5,7 miljoner kuvert (utskicksår 2017)

Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige

151 970 personer, i 164 länder (augusti 2017)

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/kortapensionsfakta-test